Kryteria przyznania stypendium

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  1. uczęszczają do klas V-VIII
  2. w poprzednim roku szkolnym uzyskali średnią co najmniej 4,4
  3. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł netto
  4. angażują się społecznie i mogą wykazać się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Fundacji stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce "O programie" lub TUTAJ

Uczniowie ubiegający się o stypendium składają wniosek (załącznik 3) oraz dołączone oświadczenie dochodowe (załącznik 2) wraz z opinią wychowawcy, na której znajduje się informacja o średniej ocen z roku szk. 2019/2020. Jeśli na opinii wychowawcy nie ma informacji o średniej, powinno zostać dodatkowo dołączone zaświadczenie o średniej. Powyższe dokumenty (oba załączniki) dostępne są TUTAJ

Wypełnione wnioski składamy w wymaganym terminie do szkolnego koordynatora p. Iwony Brzezińskiej. W związku z pandemią wniosek można również zostawić do przekazania u pani na portierni szkoły.

Dokumenty do pobrania