Deklaracja dostępności Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne oraz 4 wejścia boczne.
 2. Wejścia główne nie posiadaja schodów ani progów.
 3. Szkoła posiada miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. Budynek został wyposażony w windę oraz pochylnie.
 6. W budynku znajdują się 4 toalety dla osób niepełnosprawnych (dwie na parterze i dwie na I pietrze).
 7. Schody wyposażone są w poręcze.
 8. Drzwi wewnętrzne nie posiadają progów.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli nie zatrudnia pracownika pełniącego funkcję tłumacza języka migowego. 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszy.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne

Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli nie udostępnia aplikacji mobilnych.