"Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko
- Męczennik za prawdę"

- otwarta lekcja religii

Dnia 20 lutego nauczyciel religii, pani Iwona Łyczek, przeprowadziła lekcję otwartą, którą hospitowała wicedyrektor szkoły, pani Justyna Maliborska. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy VIIIb. Temat dotyczył wyborów moralnych, a brzmiał "Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko - Męczennik za prawdę".

Celem katechezy było przybliżenie najważniejszych faktów z życia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz ukazanie Go jako przykładu służby prawdzie.

Uczniowie pracowali w grupach, wypełniali karty pracy, pracowali z tekstem biblijnym. Podejmowali próbę dyskusji na temat braku tolerancji religijnej i światopoglądowej, problemu reżimu, prześladowań, napięć etnicznych.

Największe zaciekawienie wzbudziła prezentacja multimedialna, przygotowana przez p. Iwonę Łyczek, która przybliżyła uczniom życie, działalność i kulisy śmierci księdza Jerzego.

W czasie lekcji zostały wykorzystane urozmaicone środki dydaktyczne, takie jak: Pismo Święte, atlasy geograficzne, karty pracy – mapa świata, tabela do uzupełnienia, tekst z biografią ks. Jerzego, kopia homilii, projektor do prezentacji multimedialnej.

Po zakończonych zajęciach nauczyciele omówili lekcję, wymieniając się doświadczeniami metodycznymi.