Zajęcia dodatkowePlan zajęć dodatkowych w grupie "MOTYLKI"

 zajęcia - plan


Plan zajęć dodatkowych w grupie "SÓWKI"

zajęcia - plan


Plan zajęć dodatkowych w grupie "JEŻYKI"

zajęcia - plan


Plan zajęć dodatkowych w grupie "WIEWIÓRKI"

zajęcia - plan


Logopedia - p. Małgorzata Ciszek, p. Izabela Lesiak

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka. W zajęciach stosowana jest logorytmika, która jest formą bardzo pozytywnego oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Nadrzędnym celem zajęć jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, aby dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Ćwiczenia mające na celu eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej, logo­peda dobie­ra­ w sposób zróż­ni­co­wa­ny i dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb dziecka.Zajęcia rytmiczno - taneczne  

zajęcia prowadzą wychowawcy grup

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale także samodzielnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. 

W czasie zajęć w naszym przedszkolu, w ciągu całego roku szkolnego wprowadzane są piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. 

Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny dzieci. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.Język angielski - p. Agnieszka Kalinowska, p. Monika Firkowska

Dzieci w czasie zajęć wprowadzane są w naturalne przyswajanie języka angielskiego poprzez zabawę. Przedszkolaki uczą się metodą TPR (reagowanie całym ciałem), audiolingwalną (nacisk położony na słuchanie, następnie na mówienie, początkowo powtarzane jak również samodzielne), audiowizualną (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych, np. zabawek, kart obrazkowych, kart do historyjek, naklejek, nagrań piosenek, rymowanek, wyliczanek i krótkich dialogów) oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do ich wieku (Action-based Approach). 

Celem zajęć jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem oraz jego prawidłowym reagowaniem na język obcy. Podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa, krótkich zwrotów (mówienie), stosując zabawy ruchowe, plastyczne i dramę. Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych. Twórcze „Motylki” i Twórcze „Sówki”-
czyli zajęcia plastyczno-techniczne

zajęcia prowadzą wychowawcy grup 

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania.

Zajęcia rozwijają aktywności poznawczą dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych i technicznych, rozwijają zainteresowania poznawcze do czerpania radości w odkrywaniu nowego.

Podczas pracy z dziećmi stosujemy różnorodne techniki plastyczne i techniczne, co wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Niektóre z technik są stosowane i powszechnie znane, niektóre będą nowością w naszej pracy: wydzieranki, malowanie patyczkami kosmetycznymi, gąbką, stemplowanie czy ozdabianie kamieni oraz wiele innych.Kreatywne „Jeżyki” i „Wiewiórki”
czyli „Kreatywne zabawy teatralne”

Zajęcia prowadzą wychowawcy grup

 Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Teatr będący syntezą sztuk wykorzystuje wszystkie środki wyrazu artystycznego charakterystycznych dla różnych rodzajów twórczości. Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych.

Zabawy teatralne mają za zadanie:

- stymulowanie rozwoju twórczych działań dzieci,
- uwrażliwienie na piękno słowa mówionego,
- zachęcanie do udziału zabaw teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym     tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci,
- udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną dzieci,
- wyrabianie odwagi i śmiałości,
- oswojenie ze sceną, odpowiednie zwrócenie do publiczności, dykcja, siła głosu.Sensoryka dla Smyka - p. Anita Adach

Sensoryka dla Smyka to zajęcia ogólnorozwojowe dla najmodszych. Poprzez różne zabawy sensoryczne, które dostarczają różnorodnych bodźców zmysłowych, dzieci poznają świat i rozwijają zmysły. W trakcie zajęć mają okazję badać, eksplorować, wykorzystując przy tym zarówno zmysły wzroku, słuchu, dotyku, ale również smaku i zapachu oraz czucia ruchu. 

Sensoryka dla Smyka to rozwojowa i sprawiająca wiele radości zabawa, podczas której dzieci mają okazję dotykać, ugniatać, przesypywać, poznawać, różnorodne struktury i faktury, a co ważne - brudzić się do woli!Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne - społeczne
p. Anita Adach


Psycholog - p. Anita Adach