Uchwała Rady Miejskiej w Końskich

UCHWAŁA Nr XXXVI/354/2017

RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej
w Stadnickiej Woli w przedszkole

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59,
949) w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2017 roku, przekształca się oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli, w Przedszkole w Stadnickiej Woli.

§ 2. Przedszkole w Stadnickiej Woli tworzy ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.

§ 3. Niniejsza uchwała jest aktem założycielskim Przedszkola w Stadnickiej Woli, któremu nadaje się statut, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 4. Przedszkolu, o którym mowa w § 1 nadaje się nazwę: Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli Przedszkole w Stadnickiej Woli.

§ 5. Siedzibą Przedszkola w Stadnickiej Woli i Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli jest budynek pod adresem: Stadnicka Wola 55, 26-200 Końskie.

§ 6. Zespołowi Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli nadaje się statut stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk

 UZASADNIENIE

W 2016 r. Gmina Końskie przeprowadziła w budynku Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli niezbędne prace remontowo-adaptacyjne, dostosowując go do wymagań ochrony przeciwpożarowej określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r., w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(Dz. U. 2015 poz. 20). Uzyskała pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Końskich: PZ.5510.18.2016 z dnia 1 września 2016 r.

Przedszkole jest pełniejszą formą edukacji przedszkolnej, wydłużony powyżej pięciu godzin dziennie czas pracy umożliwia poszerzenie oferty zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, jest także wyjściem naprzeciw potrzebom rodziców pracujących, którzy oczekują objęcia dzieci wychowaniem i opieką w czasie 9 lub 10 godz. dziennie.

Przekształcenie oddziału przedszkolnego w szkole w przedszkole nie rodzi negatywnych konsekwencji kadrowych – zatrudnieni w oddziale przedszkolnym nauczyciele pozostają pracownikami Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.

Utworzenie przedszkola zwiększa liczbę miejsc przedszkolnych w placówce.
W ramach ogłoszonego w marcu 2017 r. konkursu nr: RPSW.08.03.01-IZ.00-26-088/17, Poddziałanie 8.3.1 RPO upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia. Gmina Końskie/Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Stadnickiej Woli złożyła do ww. konkursu wniosek pn. Przedszkole „Sowa” w Stadnickiej Woli, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną - możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu wyposażenia i rocznych kosztów bieżących funkcjonowania przedszkola w kwocie 315 000,00 zł.

Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie, objęte będą organizowanym przez gminę bezpłatnym transportem i opieką w drodze do publicznego przedszkola lub innej publicznej formy wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) .

Celem działań Gminy Końskie jest doskonalenie usług publicznej edukacji przedszkolnej, ujednolicenie zasad rekrutacji oraz procesu dydaktyczno-wychowawczego dzieci w wieku 3 - 5 lat i sześcioletnich uczęszczających do placówek, dla których gmina jest organem prowadzącym.