Plan dnia

Każdy dzień Państwa Dzieci w naszym przedszkolu jest zaplanowany. Jest czas na zabawę, posiłki oraz naukę i odpoczynek. Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem dnia.


Grupa "MOTYLKI"


Godz. 8.00 – 8.30

Zabawy i gry ruchowe, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zajęcia wynikające z własnej aktywności dzieci, praca wyrównawcza, przygotowywanie pomocy dydaktycznych  do zajęć. 

Godz. 8.30 – 9.00

Czynności samoobsługowe, higieniczne przygotowujące do śniadania – śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, celebrowanie posiłku. 

Godz. 9.00- 10.00

Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczenie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka . Zajęcia dodatkowe wynikające z planu – język angielski, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, logopedyczne

Godz. 10.00 – 10.45

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań  dzieci rozwijające samodzielność, własną aktywność. 

Godz. 10.45 – 11.15

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do II śniadania, II śniadanie kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków. 

Godz. 11.15 – 12.15

Czynności samoobsługowe w szatni przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze. Spacery, wycieczki pobyt dzieci na placu zabaw, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze- wykorzystywanie i tworzenie okazji do stymulowania rozwoju  wrażliwości oraz poznawanie wartości i norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego. 

Godz. 12.15 – 12.30

Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne.

Godz. 12.30 – 13.00

Obiad 

Godz. 13.00- 14.00

Zajęcia wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stymulowanie rozwoju dziecka podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych, czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, obserwacja dzieci.

Od godziny 14:00 dzieci pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej (z grupą „Sówki”)

Grupa "SÓWKI"


Godz. 7.30 – 8.30

Własna aktywność dzieci, zabawy i gry, zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, praca wyrównawcza, czynności porządkowe.

Godz. 8.30 – 9.00

Zajęcia i zabawy wspierający rozwój dziecka, integrujące grupę. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Godz. 9.00 – 9.30

I śniadanie.

Godz. 9.30 – 10.30

Kierowane zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie i doświadczenie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia dodatkowe wynikające z planu – język angielski.

Godz. 10.30 – 11.10

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci, rozwijające samodzielność, własną aktywność.

Godz. 11.10 – 11.30

Czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do drugiego śniadania.                                          II śniadanie – kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków.

Godz. 11.30 – 12.45

Czynności samoobsługowe w szatni przygotowujące do wyjścia na świeże powietrze. Spacery, wycieczki, pobyt z dziećmi na placu zabaw, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

Godz. 12.45 – 13.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

Godz. 13.00 – 13.30

Obiad, Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

Godz. 13.30 – 14.30

Odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych utworów literatury dziecięcej. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy dydaktyczne, ruchowe. Obserwacja dzieci.

Godz. 14.30 – 15.00

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.

Godz. 15.00 – 16.30

Praca indywidualna z dzieckiem, zabawy wspomagający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, twórcza aktywność dzieci, zabawy dowolne.

 

Od godziny 1400 w grupie „Sówki” przebywają w grupie łączonej dzieci z grupy „Motylki”

 


Grupa "JEŻYKI"

Godz. 6.30 – 8.00

Własna aktywność dzieci. Zabawy i gry, zabawy tematyczne i w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi

Godz. 8.00 – 8.30

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne przed I śniadaniem.

Godz. 8.30 – 9.00

I śniadanie

Godz. 9.00 - 10.00

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktyczne zajęć programowych z całą grupą

Godz. 10.00 – 10.50

Zabawy swobodne wynikające z zainteresować dzieci, zabawy organizowane, zajęcia dodatkowe według planu

Godz. 10.50 – 11.00

Czynności higieniczne przed II śniadaniem

Godz. 11.00 - 11.20

II śniadanie

Godz. 11.20 - 12.30

Zajęcia dodatkowe według planu. Zabawy na świeżym powietrzu i w sali.
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

Godz. 12.30 – 13.00

Obiad.

Godz. 13.00 – 14.00

Odpoczynek, słuchanie tekstów literackich, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy dydaktyczne, ruchowe

Godz. 14.00 –  15.30

Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
Zabawy na świeżym powietrzu. Praca wyrównawcza


Doskonalenie umiejętności dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, zabawy dowolne, gry stolikowe, pobyt na świeżym powietrzu.

Dzieci pozostające dłużej w przedszkolu, przechodzą do innego oddziału.


Grupa "WIEWIÓRKI"


Godz. 8.00 – 9.00

Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka integrujące grupę. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne przed śniadaniem.

Godz. 9.00 - 9.30

I śniadanie.

Godz. 9.30 - 11.00

Wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Praca w grupach i małych zespołach. Twórcza aktywność dzieci. Zabawy organizowane i spontaniczne. Zajęcia języka angielskiego, religii.

Czynności higieniczne przed II śniadaniem.

Godz. 11.00 - 11.15

II śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania przy stole.

Godz. 11.15 - 13.00

Realizacja programów edukacyjnych i innowacyjnych.

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

Czynności higieniczne przed obiadem.

Godz. 13.00 - 13.30

Obiad.

Godz. 13.30 - 14.00

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.

Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy swobodne.

. 

Od godziny 14:00 dzieci pozostają pod opieką drugiego nauczyciela w grupie łączonej (z grupą „Jeżyki”)