Koncepcja pracy


„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią.

Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką,

bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje na zawsze”.

                                                                                                                                      Platon

CELE I ZADANIA

• Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich.
• Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru, takie jak: empatia, dobroć,  życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości.
• Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.
• Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
• Angażowanie rodziców do realizacji zadań w przedszkolu. 
• Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola.
• Promowanie działalności przedszkola. 

 WIZJA  

• Wychowujemy przyszłych optymistów. 
• Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci, zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji)  
• Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.  
• Likwidujemy wszelkie bariery.  
• Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.      

MISJA  

W naszym przedszkolu:
• Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
• Szanujemy i przestrzegamy praw dziecka.
• Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
• Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
• W ramach realizowanych programów kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii Europejskiej.
• Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
• Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
• Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
• Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju.
• Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
• Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości szkolne.
• Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
• Realizujemy ciekawe projekty.
• Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.  

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:  

• Optymistycznie patrzące na świat.
• Ufne w stosunku do nauczycieli.
• Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.
• Aktywnie uczestniczące w życiu szkolnym.
• Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
• Odpowiedzialne i obowiązkowe.
• Kulturalne i tolerancyjne.
• Świadome różnych zagrożeń.   

ZASOBY MATERIALNE 

 Sale wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.   

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W KIERUNKU OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW 

 • Doskonalenie procedur wspomagania rozwoju dziecka, w tym obserwacje.
• Zajęcia indywidualne dla dzieci trzyletnich, czteroletnich i pięcioletnich wspomagające i korygujące rozwój.
• Zajęcia indywidualne dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich wspomagające i korygujące rozwój.
• Poszerzanie form współpracy z rodzicami. Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.    

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY W PRZEDSZKOLU
I SPOSOBY MOTYWACJI DZIECI 

 Stosowane nagrody:
• pochwała indywidualna,
• pochwała przed całą grupą,
• pochwała przed rodzicami,
• oklaski,
• emblematy,
• przydział funkcji.   

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIĘĆ DZIECI: 

• przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
• szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,
• informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej
• półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
• przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.   

BADANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE: 

• prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),
• teczek prac i innych dokumentów,
• arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,
• materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)
• rozmów   

SPOSOBY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

 Sposoby współpracy z rodziną dziecka:
• przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
• informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej.
• włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola,
• szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
• tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.  

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym:

• podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze rodzinnym (Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka)
• współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkołą podstawową, policją, strażą pożarną, biblioteką szkolną, Biblioteką Publiczną w Końskich, pielęgniarką, Nadleśnictwem Barycz.