Statut Przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA W STADNICKIEJ WOLI


Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Ilekroć w statucie jest mowa o przedszkolu należy rozumieć:

Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

Przedszkole w Stadnickiej Woli

§ 2

 Siedzibą przedszkola jest budynek pod adresem: Stadnicka Wola 55; 26-200 Końskie.

§ 3

Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: ZPO w Stadnickiej Woli Przedszkole w Stadnickiej Woli.

§ 4

 Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Końskie z siedzibą: ul. Partyzantów 1; 26-200 Końskie.

§ 5

 Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6

 Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

§ 7

1. Przedszkole jest placówką publiczną, wielooddziałową, ogólnodostępną, która:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 8

1.     Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego.

Celem przedszkola jest w szczególności:

1) wspomaganie indywidualnego rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,

2) wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci oraz kształtowanie umiejętności i zdobywanie wiadomości  ważnych w dalszej edukacji szkolnej,

3) wspomaganie rodzin w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki
w szkole,

4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb,

5) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym łagodnego znoszenia stresów i porażek,

6) zachęcanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich wniosków w sposób zrozumiały dla innych,

7) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne i sztuki plastyczne,

8) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia,

9 )budowanie u dzieci systemu wartości,

10) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i kształtowanie u nich poczucia przynależności społecznej, (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

11) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

12) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

13) zapewnianie dzieciom większych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich  ciekawości, aktywności i  samodzielności a  także kształtowanie  tych wiadomości i umiejętności, które są  ważne w edukacji szkolnej.

14) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 9

1. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1) umożliwienie realizacji programów wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

2) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dzieci w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

3) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia,

4) budzenie  wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

5) rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczego myślenia,

6) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

7) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

8) ochrona poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych,

9) ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi,

10) zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu.

11) budowanie systemu wartości,

12) zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka.

 

§ 10

 1. Podstawowymi formami realizacji celów i zadań przedszkola są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

  3) zajęcia specjalistyczne służące zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,

4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji,

5) zabawy dowolne dzieci,

6) zajęcia dodatkowe.

 

§ 11

Zadania przedszkola w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi przedszkolami, szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 

§ 12

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i udzielana przez przedszkole polega na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

1) zajęć specjalistycznych dla dzieci: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad, konsultacji, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.

 

§ 13

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej , podczas spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola wspomaga woźna oddziałowa.

4. Regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy.

5. Przedszkole zapewnia organizowanie wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców i po zapoznaniu ich z ofertą ubezpieczycieli.

7. W przypadku gdy rodzic nie ubezpiecza w przedszkolu dziecka, zobowiązany jest dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie.

8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

9. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 14

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkolai są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza.

3. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawione przez rodziców przed przedszkolem na placu zabaw . 

4. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę pełnoletnią, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów).

5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie potwierdzonym własnoręcznym podpisem.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie nauczyciela powinna go okazać.

7.  Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

8.  W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16.30, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie.

9. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje w przedszkolu z dzieckiem około pół godziny. Po upływie tego czasu powiadamia policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.

10. Życzenie rodziców dotyczące niemożności odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

     11.  Dziecko nie zostanie wydane rodzicom (prawnym opiekunom) lub innej osobie, o której mowa w ust. 2 pozostającym pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

 

Rozdział III

Organy przedszkola

 

§ 15

 1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

§ 16

1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli jest jednocześnie dyrektorem przedszkola.

2. Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo Oświatowe.

4. Sprawuje opiekę nad dziećmi  oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5. Realizuje uchwały rady przedszkola (jeśli została powołana)  oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

7. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

8. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycielii pracowników nie będących nauczycielami.

10. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów, w szczególności określonych  w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

11. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

 

§ 17

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola, programu wychowawczego,

2) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,  po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola (jeśli została powołana) oraz radę rodziców,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki.

7) przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2) projekt planu finansowego placówki,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)  propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

5. Szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej określa ustawa - Prawo oświatowe oraz przepisy wydane na jej podstawie.

 

§ 18

1. W przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

2.  W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

3. Skład oraz  kompetencje rady rodziców określa ustawa - Prawo oświatowe, w szczególności do kompetencji rady rodziców, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola, w trybie określonym w ustawie Prawo oświatowe,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki,

4) szczegółowe zadania oraz tryb pracy określa regulamin rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

 

§ 19

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń,

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

 

§ 20

1. Nieporozumienia i spory pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców rozstrzyga dyrektor.

2. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem a innymi organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział IV.

Organizacja działalności przedszkola

 

§ 21

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

§ 22

1.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący z zachowaniem procedur określonych w odrębnych przepisach.

2.   W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

       1) liczbę miejsc w placówce,

       2) planowaną liczbę wychowanków,

       3) liczbę oddziałów,

       4) czas pracy poszczególnych oddziałów.

 

§ 23

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem  prawidłowej realizacji podstawy wychowania przedszkolnego oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 25

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2.   W przedszkolu wyboru programu dokonuje rada pedagogiczna.

      3.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

      4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, m.in.: rytmika, gimnastyka korekcyjna,  kinezjologia, logopedia  i inne. Zajęcia z religii organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26

W przedszkolu prowadzona jest dokumentacja zajęć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 27

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia.

2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku jej braku na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

3. W obniżonej frekwencji ( ferie zimowe, epidemia grypy), przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.

4. Przedszkole obejmuje dzieci opieką i wychowaniem do 10 godzin dziennie w dni robocze.

5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

 

Rozdział V.

Zasady odpłatności

 

§ 28

1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ustala Rada Miejska w Końskich,z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

2. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określone są w umowie korzystania z usług przedszkola, zawartej z rodzicami dziecka .

3. W przypadku nieobecności dziecka  w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa.

4. Opłaty od rodziców pobierane są na początku każdego miesiąca w sekretariacie lub na konto przedszkola.

5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w trybie określonym odrębnymi przepisami.

6. Pracownicy przedszkola, korzystający z wyżywienia, pokrywają jego koszt zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora.

 

Rozdział VI.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 29

1. W przedszkolu zatrudnia się zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Nauczycieli i innych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor.

3. Pracownicy zatrudniani są według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi określa dyrektor w zakresach czynności.

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

§ 3

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą.
Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci.

2. W swoich działaniach nauczyciel jest zobowiązany do kierowania się dobrem dziecka jako wartością nadrzędną.

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) realizowanie zadań statutowych przedszkola,

2) opracowanie programu wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania,

4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem ( wycieczki, spacery).

5) systematyczne przygotowanie i prowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dążenie do osiągnięcia lepszych wyników pracy, dbanie o powierzony sprzęt, pomoce, oraz estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkolnych.

6) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

10) inicjowanie i organizowanie uroczystości o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym,

11) czynny udział w pracach rady pedagogicznej i realizacji jej uchwał,

12) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań i niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka,

4.  Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

5.  Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą powierzonego mu oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami oraz inną zleconą przez dyrektora.

6.  Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z działalności przedszkola.

 

Rozdział VII.

Prawa i obowiązki dzieci

 

§ 31

1. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) zapewnienia warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny zajęć,

3) spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje,

4) zabawy i wyboru  towarzystwa do zabaw,

5) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań,  jeśli nie naruszają one praw innych,

6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

7) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-opiekuńczo wychowawczym,

8) rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

9) akceptacji jego osoby,

10) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, zabawek, gier.

11)  w przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

2. Do obowiązków dziecka należy:

       1) stosowanie norm i form grzecznościowych w stosunku do kolegów i osób dorosłych,

       2) przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie,

       3) respektowane poleceń nauczyciela,

       4) utrzymywanie porządku wokół siebie, sprzątanie zabawek po skończonej zabawie,

  5) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,

  6)  uczenie się i przestrzegania reguł współżycia w grupie,

  7) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.

 

 

Rozdział VIII.

Prawa i obowiązki rodziców

 

§ 32

1.     Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:

   1) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia działań wychowawczo-dydaktycznych,

  2) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie przestrzegania czynności samoobsługowych,

3) przestrzeganie niniejszego statutu,

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola z zapewnieniem dziecku

pełnego bezpieczeństwa,

6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznepowiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

8) udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ najego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

 

§ 33

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola oraz programami wychowania przedszkolnego w danym oddziale,

2) regularne kontaktowanie się z wychowawcą, w celu ujednolicenia działań wychowawczych,

3) włączanie się w życie przedszkola,

4) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

5) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozwiązywaniu problemów

 wychowawczych, doborze odpowiednich metod nauczania,

6)) przekazywania dyrektorowi, nauczycielom, wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

7) przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców.

 

§ 34

1.     Formami współpracy przedszkola z rodzicami są:

1)     zebrania grupowe,

2)     konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, pedagogiem,

3)     zajęcia otwarte,

4)  uroczystości.

 

Rozdział IX.

Rekrutacja dzieci do przedszkola

 

§ 35

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.

2. Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.

3. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej  gminy.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym jest mowa w ust.3, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objecie kandydata pieczą zastępczą,

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

7.  Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia  postępowania rekrutacyjnego .

8. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku

szkolnego w miarę posiadanych wolnych  miejsc.

9. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

1) na podstawie decyzji dyrektora podjętej w uzgodnieniu z radą pedagogiczną
w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),

2) niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 7 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka,

3)  niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora
o przyczynie nieobecności dziecka.

 

Rozdział X.

Gospodarka finansowa przedszkola

 

§ 36

1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli, który jest jednostką budżetową Gminy Końskie. Obsługę finansowo-księgową w.w. Zespołu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Końskich.

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Zespołu  określają odrębne przepisy.

3. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają odrębne przepisy.

 

Rozdział XI.

Postanowienia końcowe

 

§ 37

1.   Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

nauczycieli, pracowników obsługi i rodziców.

        2. Dla zapewnienia znajomości przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie                                 statutu pracownikom i rodzicom.

3.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

       4   .W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.

       5.  Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.

       6.  Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 Statut uchwalony uchwałą nr 4/2017/2018  z dnia 29.11.2017r. Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli.