Zajęcia dodatkowePlan zajęć dodatkowych w grupie "MOTYLKI"

 zajęcia - plan


Plan zajęć dodatkowych w grupie "SÓWKI"

zajęcia - plan


Plan zajęć dodatkowych w grupie "JEŻYKI"

zajęcia - plan


Plan zajęć dodatkowych w grupie "WIEWIÓRKI"

zajęcia - plan


Logopedia - p. Małgorzata Ciszek, p. Izabela Lesiak, p. Monika Śliwak

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka. W zajęciach stosowana jest logorytmika, która jest formą bardzo pozytywnego oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Nadrzędnym celem zajęć jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, aby dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Ćwiczenia mające na celu eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej, logo­peda dobie­ra­ w sposób zróż­ni­co­wa­ny i dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb dziecka.Język angielski - p. Monika Firkowska, p. Agnieszka Kalinowska,
p. Agata Bugajska

Dzieci w czasie zajęć wprowadzane są w naturalne przyswajanie języka angielskiego poprzez zabawę. Przedszkolaki uczą się metodą TPR (reagowanie całym ciałem), audiolingwalną (nacisk położony na słuchanie, następnie na mówienie, początkowo powtarzane jak również samodzielne), audiowizualną (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych, np. zabawek, kart obrazkowych, kart do historyjek, naklejek, nagrań piosenek, rymowanek, wyliczanek i krótkich dialogów) oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do ich wieku (Action-based Approach). 

Celem zajęć jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem oraz jego prawidłowym reagowaniem na język obcy. Podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa, krótkich zwrotów (mówienie), stosując zabawy ruchowe, plastyczne i dramę. Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - p. Marlena Skroś

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z normą intelektualną, ale nieharmonijnie rozwijające się. Mają na celu stymulować ogólny rozwój dziecka, wyrównywać dysharmonie rozwojowe, korygować zaburzone funkcje a tym samym poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zadania ułatwić dziecku opanowanie umiejętności czytania i pisania. Spotkania w ramach tych zajęć mają za zadanie również ułatwić dzieciom opanowanie tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem nauczania oraz rozbudzić zainteresowania i wyrobić właściwą motywację do nauki.


Integracja sensoryczna - p. Marlena Skroś

Sensoryka dla Smyka to zajęcia ogólnorozwojowe dla najmodszych. Poprzez różne zabawy sensoryczne, które dostarczają różnorodnych bodźców zmysłowych, dzieci poznają świat i rozwijają zmysły. W trakcie zajęć mają okazję badać, eksplorować, wykorzystując przy tym zarówno zmysły wzroku, słuchu, dotyku, ale również smaku i zapachu oraz czucia ruchu. 

Sensoryka dla Smyka to rozwojowa i sprawiająca wiele radości zabawa, podczas której dzieci mają okazję dotykać, ugniatać, przesypywać, poznawać, różnorodne struktury i faktury, a co ważne - brudzić się do woli!Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne - społeczne

Psycholog


p. Anita Adach


Religia - p. Iwona Janiszewska