Zajęcia dodatkowePlan zajęć dodatkowych w grupie "MOTYLKI"

 dokument docx

dokument pdf


Plan zajęć dodatkowych w grupie "SÓWKI"

dokument docx

dokument pdf


Plan zajęć dodatkowych w grupie "JEŻYKI"

dokument docx

dokument pdf


Plan zajęć dodatkowych w grupie "ZEROWIACZKI"

dokument docx

dokument pdf


Logopedia - p. Małgorzata Ciszek, Izabela Lesiak, p. Agnieszka Pakuła

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka. W zajęciach stosowana jest logorytmika, która jest formą bardzo pozytywnego oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową.

Nadrzędnym celem zajęć jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, aby dziecko potrafiło prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem. Ćwiczenia mające na celu eliminowanie dysfunkcji w komunikacji werbalnej, logo­peda dobie­ra­ w sposób zróż­ni­co­wa­ny i dosto­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb dziecka.Rytmika - p. Aneta Karbownik

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę. Metoda ta, będąca syntezą kształcenia umiejętności muzycznych i podstawowej wiedzy o muzyce, oparta na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale także samodzielnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę. 

W czasie zajęć w naszym przedszkolu, w ciągu całego roku szkolnego wprowadzane są piosenki tematycznie dostosowane do aktualnej pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych. Podczas zajęć wprowadzane są ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane. Na początku każdych zajęć stosowane są ćwiczenia utrwalające: muzyczne powitanie, marsz, bieg i podskok.Język angielski - p. Agnieszka Kalinowska, p. Monika Firkowska

Dzieci w czasie zajęć wprowadzane są w naturalne przyswajanie języka angielskiego poprzez zabawę. Przedszkolaki uczą się metodą TPR (reagowanie całym ciałem), audiolingwalną (nacisk położony na słuchanie, następnie na mówienie, początkowo powtarzane jak również samodzielne), audiowizualną (technika polegająca na wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych, np. zabawek, kart obrazkowych, kart do historyjek, naklejek, nagrań piosenek, rymowanek, wyliczanek i krótkich dialogów) oraz na podstawie gier i zabaw dostosowanych do ich wieku (Action-based Approach). 

Celem zajęć jest uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem oraz jego prawidłowym reagowaniem na język obcy. Podstawowe umiejętności, które można i należy rozwijać to rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa, krótkich zwrotów (mówienie), stosując zabawy ruchowe, plastyczne i dramę. Zakłada się, że te sprawności staną się następnie bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na tym i na następnych etapach edukacyjnych. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - 
p. Elżbieta Dąbroś, Karolina Rogalska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności,  umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników.

Zajęcia organizowane są w formie ćwiczeń, zabaw i mają na celu: stymulowanie rozwoju dziecka, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji przez ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej i sprawności manualnej, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli. Zajęcia ułatwiają dzieciom opanowania wiadomości i umiejętności, zapobiegają powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, rozbudzają zainteresowania i wyrabiają właściwą motywację do pracy. Zapewnią dzieciom materiał do myślenia i mówienia, stworzą możliwość do ćwiczeń ruchowych, manualnych i pozwolą na odniesienie sukcesu.Gimnastyka korekcyjna - p. Maria Sułek

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu: działanie profilaktyczne,  eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu  prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy, wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup, profilaktykę występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.Zajęcia z bajkoterapii - p. Anita Adach

Doceniając pozytywne wartości wynikające z czytania i słuchania bajek, w naszym przedszkolu realizowany jest Program Edukacji Czytelniczej, pt. „Snuj się, snuj bajeczko”. Zajęcia te organizowane są w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Bajkoterapia, bo tak nazywa się działalność terapeutyczna z wykorzystaniem bajek, pomaga dzieciom w wyrażaniu swoich emocji, uczuć i przeżyć związanych z trudnymi sytuacjami doświadczanymi przez dziecko. Sytuacja, gdy dorosły czyta dziecku bajkę, stwarza doskonałą możliwość do wspólnych rozmów, do rozbudzania empatii i uwrażliwienia na potrzeby innych. Obcowanie z książką generuje aktywność twórczą dzieci - plastyczną, muzyczną, kształtuje czułość emocjonalną. Bajki skutecznie redukują lęki  i problemy emocjonalne dziecka, z tego względu są ogromnie przydatne w pracy terapeutycznej. Bajki psychoedukacyjne wykorzystywane są z powodzeniem w działalności profilaktycznej, ponieważ wzbogacają wiedzę i ukazują  prawidłowe  wzorce zachowań w kłopotliwej sytuacji.Zajęcia z kinezjologii
(rozwijające kompetencje emocjonalne - społeczne)
 
p. Anita Adach

„Ruch jest drzwiami do uczenia się”

Paul E. Dennison

Paul Dennison, twórca metody Kinezjologii edukacyjnej, uważał, że ruch i nauka są ze sobą powiązane. Kinezjologia Edukacyjna jest metodą rozwojowej, wychowawczej i terapeutycznej pracy ciała i umysłu. W ramach zajęć z kinezjologii będzie realizowany zestaw prostych ćwiczeń, opracowany przez Dr Paula Dennisona, które mają bezpośredni wpływ na stymulację mózgu i poprawę sprawności umysłowych, wpływających na efektywność procesu uczenia się.

W czasie zajęć wprowadzane piosenki oraz zabawy muzyczno-ruchowe, tematycznie dostosowane są do aktualnej pory roku. Wykorzystywane są również elementy metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batti Strauss. Dzieci będą doświadczać wielozmysłowo poprzez wzrok, słuch, smak, zapach, a przede wszystkim  ruch.Psycholog - p. Anita Adach