Programy i projekty w naszym przedszkolu


 Projekt edukacyjny dla dzieci pięcio – sześcioletnich
„Uczymy się czytać przez zabawę”

Grupa „Jeżyki”


Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym polega m.in. na tym, że uczy się ono spontanicznie w różnych sytuacjach, często przypadkowo i mimowolnie. Jest to tzw. uczenie się okazjonalne. Zabawa zaś jest podstawowym rodzajem działalności tego wieku. Wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym postanowiłyśmy napisać projekt edukacyjny nauki czytania dla dzieci pięcio– sześcioletnich. Poprzez różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy, w sposób przystępny i przyjemny chcemy wprowadzić dziecko w świat liter. Dzieci mają wrodzone zdolności do zdobywania coraz to większej ilości informacji o otaczającym je życiu przyrodniczym i społecznym. Ten «głód wiedzy» dotyczy także zainteresowania literami, czytaniem, pisaniem, które wzmaga się w wieku pięciu, sześciu lat. Uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym przeanalizowałyśmy i postanowiłyśmy wykorzystać najatrakcyjniejsze i najskuteczniejsze naszym zdaniem metody czytania. Mamy nadzieję, iż pozwolą one osiągnąć dzieciom sukces.


Twórcze „Jeżyki”

Program zajęć plastyczno – technicznych

 

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy naszego wychowanka: jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Ważne jest, aby zapewnić dziecku możliwość swobodnej i twórczej wypowiedzi. Podczas tworzenia dziecko doznaje silnych przeżyć. Wynikają one nie tylko z samego działania, lecz także z możliwości wyrażenia środkami plastycznymi własnych myśli i uczuć, których dziecko nie byłoby w stanie opowiedzieć słowami. Wychowanie plastyczne pełni funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form aktywności plastycznej oraz rozwijanie i kształtowanie jego różnych umiejętności – usuwa zahamowania i poczucie niepewności, uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Możliwości i osiągnięcia twórcze małych dzieci są bowiem wielkie i zdumiewające. Prace ich są ciekawe i bogate, zwłaszcza wtedy, kiedy stworzy im się warunki sprzyjające rozwojowi działalności artystycznej.


 „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
– Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.


Czas trwania projektu - 12.09.2022 r.- 31.05.2023 r.

Najważniejsze cele projektu:

- rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci najmłodszych,

- zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom,

- wprowadzenie dziecka w świat literatury,

- budzenie zaciekawienia książką przez zabawy i piosenki.

Projekt jest zgodny z podstawa programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023,
realizowany w grupie "Sówki".Innowacja „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala” 

Program Kraina Zmysłów „Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” jest  skierowany  do wszystkich grup wiekowych przedszkolnych. Pozwala na stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez dostarczanie dzieciom różnorodnych bodźców wspomagających integrację sensoryczną z wykorzystaniem konstruktywnej zabawy.

„Sensorycznie się rozwijam bo skaczę, biegam, badam i dotykam” został stworzony w oparciu o Podstawę Programową Przedszkola. W szczególności uwzględniając realizację  głównego celu jakim jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka oraz zadania przedszkola jakim jest: wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 Innowacyjna forma działalności będzie miała charakter dydaktyczno – wychowawczy. Jest to innowacja programowa. Jej celem nadrzędnym jest wsparcie rozwoju dzieci pod kątem prawidłowej integracji sensorycznej poprzez stwarzanie dzieciom sytuacji zabawowych dostarczając różnorakich bodźców zmysłowych. Ponadto innowacja ma propagować zagadnienia związane z wpływem integracji sensorycznej na rozwój i funkcjonowanie dziecka zarówno wśród nauczycieli oraz rodziców.

Cel ten będzie realizowany podczas zajęć dydaktycznych, zajęć otwartych i warsztatów z rodzicami.

Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):

Innowacja pozwoli na:

 • uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • rozwój psychomotoryczny i ogólną sprawność dzieci,
 • rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,
 • poprawę koncentracji uwagi, koordynacjo wzrokowo- ruchowej,
 • lepszą świadomość swojego ciała oraz rozwijać będzie umiejętność zarządzania nim w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności planowania motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych
 • zmmniejszenie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów

W wyniku realizowanej innowacji zakłada się że dzieci:

- będą miały możliwość wielozmysłowego poznania i eksplorowania otoczenia niezbędnego do rozwoju prawidłowej integracji sensorycznej,

będą poznawały różne przedmioty ich strukturę i fakturę poprzez manipulację nimi z jednoczesnym dostarczaniem wrażeń sensorycznych,

będą miały możliwość „stawić czoła” ograniczeniom oraz uprzedzeniom sensorycznym poprzez podejmowanie prób przełamywania trudności podczas zabaw wielozmysłowych

- będą uczestniczyć w aktywnościach rozwijających pomysłowość, samodzielność w tworzeniu pomocy sensorycznych

- poprzez konstruktywną zabawę stymulującą zmysły będą lepiej radziły sobie z trudnymi emocjami i wspierały regulację poziomu pobudzenia.„Skąd się biorą produkty ekologiczne” 
ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli

Program został opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane są poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli i lekcji pokazowej. Uczestnicy programu zrealizują zajęcia edukacyjne, podczas których nauczą się skąd się biorą produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu życia oraz jak przestrzegać zasad higieny.


Projekt edukacyjny „Poznajemy kolory - kolorowy świat"

Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na emocje, doznania, rozumienie świata i relacje z innymi. Są elementem wyrazu i nawet mimowolnie stanowią środek komunikacji międzyludzkiej. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawania ich znaczenia jest jednym z elementów wychowania. W konsekwencji wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności.

Znajomość kolorów i umiejętność ich rozpoznawania nie jest wrodzona. Dziecko musi się tego nauczyć. Przeciętne dziecko trzyletnie powinno potrafić rozpoznawać i nazywać poprawnie cztery kolory: czerwony, zielony, żółty i niebieski. W świat kolorów wprowadzamy dziecko powoli i spontanicznie. Nauki kolorów i ich utrwalania uczymy poprzez zabawę. Ciekawą formą utrwalenia barw są „kolorowe dni w przedszkolu". Dziecko obserwując przez cały dzień pobytu w placówce jeden kolor, słuchając wierszy, piosenek wykonując prace plastyczne i doświadczając ich wszystkimi zmysłami, na pewno szybko utrwali daną barwę.

Zabawa kolorami jest jednym ze sposobów poznawania świata przez dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Otaczające nas kolory rozwijają myślenie, inteligencję, wyobraźnię.

CEL OGÓLNY:
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania barw podstawowych i pośrednich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dziecko utrwala nazwy kolorów
 • Dziecko wyrabia umiejętność szybkiego ich rozpoznawania i nazywania
 • Dziecko ma takie słowa jak: kolor, barwa, paleta, barwy podstawowe, pośrednie, tęcza
 • Dziecko ma proces powstawania kolorów pośrednich z podstawowych
 • Dziecko potrafi uzyskać barwy pośrednie z podstawowych poprzez mieszanie farb
 • Dziecko porównuje barwy o różnej intensywności
 • Dziecko ma takie określenia jak: jasny, jaśniejszy, ciemny, ciemniejszy
 • Dziecko potrafi wypowiedzieć się na temat zjawiska tęczy
 • Dziecko potrafi ułożyć paski kolorowego papieru w kolejności ich występowania w tęczy
 • Dziecko pełnymi zdaniami wypowiada się na tematy związane z barwami poruszane przez nauczyciela
 • Dziecko słucha wierszy:
 • Dziecko potrafi zaśpiewać piosenkę „Kolorowe kredki"
 • Dziecko rozwiązuje poprawnie zagadki związane tematycznie z kolorami
 • Dziecko poprawnie określa cechy jakościowe wyglądu ludzi i postaci przedstawionych na obrazkach
 • Dziecko poprawnie tworzy zbiory według cechy jakościowej (koloru)
 • Dziecko doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów według barwy
 • Dziecko poprawnie i starannie koloruje obrazki według podanej instrukcji
 • Dziecko wykorzystuje wiedzę o kolorach podczas wykonywania prac plastycznych
 • Dziecko doskonali percepcję słuchową i wzrokową oraz orientację w przestrzeni
 • Dziecko doskonali sprawność ruchową 


Program z zakresu edukacji plastycznej "Twórcze maluchy"

Twórczość plastyczna odgrywa istotna rolę w rozwoju dziecka i stanowi jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym . Umożliwia dzieciom ujawnienie własnych myśli, uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Zajęcia plastyczne są zatem koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka, to twórcza i dynamiczna aktywność. Poprzez kontakt ze sztuką – zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy – dzieci rozwijają swoja ekspresję, umiejętności artystyczne, a także zdolność do działania i osiągania celu. Sztuka wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, ponadto rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, a co najważniejsze pomaga dzieciom odkryć własne „ja”. Wszystko co nowe, a zarazem ciekawe oddziałuje na zmysły, kształtuje wyobraźnię, wywołuję radość i dobre samopoczucie, a to w pływa na cały organizm dziecka.

     Dzieci lubią robić to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia i doznania zmysłowe. To z kolei pobudza je emocjonalnie, wiąże uczuciowo z otoczeniem i skłania do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości oraz do wyrażania siebie. Wychodzić temu naprzeciw należy zaproponować dzieciom różnorodne formy ekspresji, tak aby miały możliwość odkrywać, eksperymentować, obcować ze sztuką  i światem barw, kolor ów, faktur, przyrody ożywionej i nieożywionej.

     Wychowanie plastyczne pełni także funkcję terapeutyczną. Przez organizowanie różnorodnych form tej aktywności usuwane są zahamowania dziecka i poczucie niepewności. Zajęcia plastyczne uczą również wiary we własne siły i możliwości twórcze.

     Realizacja programu ma wyzwolić w dzieciach radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych, zmiany materiałów oraz różnych metod, form i środków nauczania. Ma także przyczynić się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwić mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego zainteresowaniami i dążeniami.

Cel główny programu.

·         Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.

Cele szczegółowe.

 • Rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji artystycznej dziecka
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno różnorodnych zjawisk i otoczenia
 • ·       Poznanie różnorodnych technik plastycznych, posługiwanie się odpowiednimi narzędziami i materiałem.
 • Kształtowanie twórczej postawy i kreatywności
 • Kształtowanie współpracy w grupie
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Malowanie i rysowanie na różnego rodzaju powierzchniach
 • Czerpanie radości z własnej pracy i twórczości
 • Nazywanie podstawowych materiałów plastycznych
 • Rozwijanie poczucia estetyki.PROJEKT EKOLOGICZNY
„POMAGAMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Okres jesienno – zimowy to szczególnie trudny czas dla naszych skrzydlatych przyjaciół, warunki ich życia ulegają znacznemu pogorszeniu ze względu na ograniczoną ilość pokarmu, krótki dzień oraz nasilenie się opadów atmosferycznych.                                                        

Niewątpliwie jedną z form pomocy ptakom w tym trudnym okresie jest dokarmianie.

Cele:

 • Poszerzenie znajomości roślin i zwierząt spotykanych w otoczeniu przedszkola (np. w parku,
  na łące, w lesie): próby zaobserwowania, czym i w jaki sposób odżywiają się zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku, zwłaszcza ptaki.

 • Wykonywanie niektórych prac: zbieranie, suszenie, przechowywanie nasion i owoców, przeznaczonych na pokarm dla ptaków systematycznie dokarmianych zimą.
 • Wiązanie typowych zjawisk atmosferycznych oraz zmian w świecie roślin i zwierząt z aktualną porą roku. Zwracanie uwagi na zjawiska charakterystyczne dla zimy: opady śniegu, mróz, różnice w wyglądzie drzew liściastych i iglastych.
 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin.
 • Obserwacje przylatujących do karmika ptaków. Rozpoznawanie ich i nazywanie. Osłuchanie z nazwami ptaków odlatujących na zimę.
 • Szukanie w książkach ilustracji na określony temat.
 • Zabawy przy śpiewie nauczycielki ilustrujące treść piosenki z wykorzystaniem odpowiednio
  dostosowanych elementów ruchu.

 • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa poza terenem przedszkola – uświadomienie konieczności stosowania zakazów uczestnictwa w zabawach zagrażających życiu.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych z hartowaniem.„Kubusiowi Przyjaciele Natury”- ogólnopolski program edukacyjny

  

To już XIV edycja programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Program trwa od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.

 CELE PROGRAMU: 

* Popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli.. 

*Wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci. 

* Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu. 

* Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw„Czyste Powietrze wokół nas” - program edukacji antynikotynowej

 W bieżącym  roku szkolnym 2021/2022  w grupie „Sówki” będziemy realizować program edukacyjny „Czyste Powietrze wokół nas”.

 W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

Założenia programu

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 • Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu

 • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


Szczegółowe cele programu:

 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.Projekt „Matematyka w zabawie ukryta”

Autorkami projektu są: Katarzyna Gronostajska oraz Anna Szymańska. Projekt powstał na bazie własnych doświadczeń związanych z rozwijaniem umiejętności matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz pracy na rzecz doskonalenia i kształcenia umiejętności matematycznych poza pracą.

Cel główny:
Głównym celem projektu matematyczno-konstrukcyjnego pt.: „Matematyka w zabawie ukryta” jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, logicznego myślenia a także rozwijanie wyobraźni oraz twórczej postawy zarówno dziecka jak i nauczyciela.
Cele szczegółowe:
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
kształtowanie orientacji przestrzennej,
wychwytywanie regularności w szlaczkach, rozetach, mozaikach,
kształtowanie umiejętności przekładania regularności z jednej reprezentacji na
inną,
wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia,
wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności rachunkowych,
wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania,
wspomaganie dzieci w rozwiązywaniu i układaniu zadań,
wspomaganie dzieci w precyzyjnym rozumowaniu równości i nierówności,
kształtowanie umiejętności mierzenia długości,
kształtowanie umiejętności dokonywania pomiaru ciężaru w codziennych
sytuacjach,
wspomaganie dzieci w zakresie ustalania stałości ilości płynów,
konstruowanie kalendarzy i odczytywanie zawartych w nich informacji,
kształtowanie intuicji geometrycznych,
wspomaganie dzieci w rozumieniu umownej wartości pieniędzy oraz
kształtowanie intuicji geometrycznych,
rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego
rozumowania,
rozwijanie zdolności myślenia twórczego oraz umiejętności wnioskowania,
kształtowanie wyobraźni przestrzennej, kształtowanie umiejętności stosowania
schematów, symboli i rysunków w sytuacjach związanych z życiem
codziennym,

wspomaganie dzieci w rozumieniu umownej wartości pieniędzy oraz
kształtowanie intuicji geometrycznych,
rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego
rozumowania,
rozwijanie zdolności myślenia twórczego oraz umiejętności wnioskowania,
kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli i rysunków
w sytuacjach związanych z życiem codziennym,
kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku
intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności,
pracowitości i wytrwałości,
rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.


Program „Matematyka Smyka”

Program „Matematyka Smyka” opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Podstawą będą zabawy matematyczne, tak ważne w edukacji przedszkolnej. Stworzą one możliwość eksploracji, działania, wyzwolą chęć poszukiwania.

Główne założenia programu „Matematyka Smyka” dotyczyć będą:

•            wspierania dzieci zarówno uzdolnionych, jak i dzieci z trudnościami,

•            wzbogacania wiedzy matematycznej,

•            aktywizowania procesów myślenia,

•            kształtowania dojrzałości psychicznej do uczenia się matematyki,

•            dostarczania pozytywnych emocji,

•            nauki poprzez zabawę i doświadczenie.Program „Język niemiecki już w przedszkolu” 

Program jest w głównej mierze oparty na dydaktyce i metodyce nauczania najmłodszych. Jest on skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkola, które chcą się bawić językiem niemieckim.

Program wykorzystuje naturalne predyspozycje dziecka do nauki języka obcego: spontaniczność, wrażliwość, działanie intuicyjne, potrzebę ruchu, jak również krótkotrwałą koncentrację. Program jest przeznaczony dla dzieci, które w zajęciach uczestniczą dobrowolnie.
Program został opracowany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Tematyka rozbita jest na poszczególne miesiące. Każdy dział posiada własne zwroty, słowa, które przy pomocy odpowiednich ćwiczeń są powtarzane i utrwalane.
Podczas realizacji programu chciałąbym rozbudzić zainteresowanie dzieci kulturą, językiem 
i obyczajowością Niemiec.Program "Zdrowie naszym skarbem"

Głównym założeniem programu ”Zdrowie naszym skarbem” realizowanego w grupie "Wiewiórki" jest umożliwienie dzieciom zdobycia wiadomości i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, oraz zdrowego stylu życia i nie tylko wyrabianie pewnych nawyków ale przede wszystkim dawanie odpowiedzi na pytanie dlaczego należy postępować w taki sposób, ułatwienie zrozumienia przyczyn i konsekwencji nie dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie oraz przygotowanie dzieci do dokonywania świadomych wyborów. Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo oraz kształtowanie „zdrowych nawyków” powinno się odbywać od najwcześniejszych lat, gdyż tylko wówczas przyswojone przez dzieci wiadomości, umiejętności, nawyki będą miały najbardziej trwały charakter.

 

Cele główne programu:

- Kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu.

- Kształtowanie świadomości, że dobre funkcjonowanie organizmu zależy od stanu równowagi pomiędzy samopoczuciem psychicznym, fizycznymi społecznym.

- Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.

- Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie oraz za zdrowie innych.

- Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

- Rozwijanie umiejętności poznawania świata w sposób wielozmysłowy.

- Uświadamianie niebezpieczeństw związanych z serfowaniem przez dzieci po Internecie, portalach społecznościowych

- Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia w kontaktach z obcymi.

- Utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na podwórku.

- Poszerzanie wiadomości dotyczących bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Dostarczanie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.

- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.